جاکاتالوگی – نمونه ۴

جاکاتالوگی - نمونه 4

جاکاتالوگی – این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.