نورنگار
منو موبایل

نورنگار

(Noornegar.net)-CNC2

پلکسی شفاف پولیش شده

یک عدد پلکسی دایره ای شفاف پلیش شده. با قطر ۸ میل و پولیش یکطرف ان.

پلکسی شفاف پولیش شده