نورنگار
منو موبایل

نورنگار

(Noornegar.net)-CNC5

برش پلکسی با دیسک

برش پلکسی با دیسک بجای لیزر که موجب عمود شدن دقیق برش و مناسب برای کلر خوردن میشود

برش پلکسی با دیسک