نورنگار
منو موبایل

نورنگار

برچسب چرخشی بایگانی - نورنگار

جاکاتالوگی - نمونه 6

جاکاتالوگی – نمونه ۷

از این جاکاتالوگی رومیزی، برای قراردادن انواع اوراق و همچنین انواع نمونه کار، مثلا قوطی های کوچک دارو استفاده می شود. لازم به ذکر است این کار قابلیت دوران داشته و می تواند آن را با دست حول محور مرکزی دوران داد.

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده