لایت باکس – نمونه ۶

لایت باکس - نمونه 6

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.