لایت باکس – نمونه ۵

لایت باکس - نمونه 5

از این لایت باکس ها برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.