لایت باکس – نمونه ۹

لایت باکس - نمونه 9

از این لایت باکس های بسیار نازک برای نمایش نمونه کارها و یا به عنوان تابلوهای اطلاع رسانی استفاده می شود.