جاکاتالوگی – نمونه ۱۲

جاکاتالوگی - نمونه 12

این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.