جاکاتالوگی – نمونه ۱۳

جاکاتالوگی - نمونه 13

این استندها به صورت ایستاده در کنار محل رفت و آمد در اماکن عمومی قرار می گیرند تا افراد کاتالوگ مدنظرشان را از آن بردارند.